نشریه علوم دانشگاه خوارزمی- درباره نشریه
درباره نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  مواد و انرژی زیر شاخه نشریه علوم  دانشگاه خوارزمی است که در سال 1394 از این نشریه تفکیک شد و مقاله های علمی پژوهشی  در زمینه فیزیک در آن بررسی و چاپ میشود

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علوم دانشگاه خوارزمی:
http://jsci.khu.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب