یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.
سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 42 (یافته های نوین در زمین شناسی 1/1-بهار و تابستان 1349 Spring&Summer 2015 1-1394 - شماره پیاپی : 42) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 41 (یافته های نوین در زمین شناسی 1/2- 1-1394 - شماره پیاپی : 41) - 4 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 40 (پژوهش های ریاضی مصاحب 1/1- 3-1394 - شماره پیاپی : 40) - 7 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 4 (شیمی Chemistry 10-1393 - شماره پیاپی : 39) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 1 (شیمی-فیزیک (Chemistry &Physics) 2-1393 - شماره پیاپی : 38) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 3 (انگلیسی 7-1393 - شماره پیاپی : 37) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 2 (5-1393 - شماره پیاپی : 36) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 2 (یافته های نوین در زیست شناسی 12-1393 - شماره پیاپی : 35) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 1 (یافته های نوین در زیست شناسی 9-1393 - شماره پیاپی : 34) - 7 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 4 (زمین شناسی Geology 11-1392 - شماره پیاپی : 33) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 3 (ریاضی Mathematics 9-1392 - شماره پیاپی : 32) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 1 (زیست شناسی Biology 3-1392 - شماره پیاپی : 31) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 2 (ریاضی-انگلیسی Mathematics 6-1392 - شماره پیاپی : 30) - 7 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 3 (8-1391 - شماره پیاپی : 29) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 2 (6-1391 - شماره پیاپی : 28) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 1 (3-1391 - شماره پیاپی : 27) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 4 (11-1391 - شماره پیاپی : 26) - 7 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 4 (با توجه به تغییر نام دانشگاه و مجوز وزارت ارشاد اسلامی نام نشریه به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی تغییر یافت زیست شناسی Biology 12-1390 - شماره پیاپی : 25) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 3 (8-1390 - شماره پیاپی : 24) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 2 (6-1390 - شماره پیاپی : 23) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 1 (6-1390 - شماره پیاپی : 22) - 8 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 4 (مقالات زیست شناسی 10-1389 - شماره پیاپی : 21) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 1 (این شماره نشریه شامل مقالات ریاضی است 2-1389 - شماره پیاپی : 20) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 2 (این شماره شامل مقالات زمین شناسی است 4-1389 - شماره پیاپی : 19) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 3 (مقالات زیست شناسی 7-1389 - شماره پیاپی : 18) - 8 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 1 (1-1388 - شماره پیاپی : 17) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 2 (3-1388 - شماره پیاپی : 16) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 3 (8-1388 - شماره پیاپی : 15) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 4 (8-1388 - شماره پیاپی : 14) - 7 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 46 (شماره 3 و 4-زمین شناسی از صفحه 739 تا 826 و یک مقاله فیزیک از صفحه 827 تا834 2-1387 - شماره پیاپی : 46) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 45 (شماره 1 و 2-زیست شناسی از 835 تا 894 و شیمی از 895 تا 930 3-1387 - شماره پیاپی : 45) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 44 (شماره 3 و 4-زیست شناسی از صفحه 931 تا 992 و ریاضی از صفحه 993 تا 995(چکیده) 8-1387 - شماره پیاپی : 44) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 3 (صفحات فارسی از 163 تا 282 (یک مقاله شیمی از 255 تا 264) 12-1387 - شماره پیاپی : 13) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 1 (صفحات فارسی از 1 تا 88 (یک مقاله زمین از 57 تا 74) 3-1387 - شماره پیاپی : 12) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 2 (ویژه زیست از صفحه 89 تا 162 6-1387 - شماره پیاپی : 11) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 4 (از صفحه 283 تا 387 زیست شناسی 12-1387 - شماره پیاپی : 10) - 7 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 47 (شماره 1 و 2-زیست شناسی از صفحه 667 تا 696 و زمین شناسی از صفحه 697 تا 737 3-1386 - شماره پیاپی : 47) - 7 مقاله

سال 1385
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 56 (شماره 1 و 2-ویژه نامه زیست شناسی 7-1385 - شماره پیاپی : 56) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 48 (شماره 3 و 4-زمین شناسی از صفحه 569 تا 652 و ریاضی از صفحه 653 تا666 11-1385 - شماره پیاپی : 48) - 8 مقاله

سال 1384
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 51 (شماره 3 و 4-ریاضی از صفحه 237 تا 272 و فیزیک از صفحه 273 تا 304 3-1384 - شماره پیاپی : 51) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 50 (شماره 1 و 2-زست شناسی از صفحه 305 تا 349 و زمین شناسی از صفحه 359 تا 400 8-1384 - شماره پیاپی : 50) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 49 (شماره 3 و 4-زیست شناسی از صفحه 401 تا 470 و شیمی و فیزیک از صفحه 471 تا 485 9-1384 - شماره پیاپی : 49) - 8 مقاله

سال 1383
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 58 (شماره 3 و 4-شماره 1 زمین شناسی و زیست شناسی از صفحه 63 تا 132 و شیمی از صفحه 133 تا136 6-1383 - شماره پیاپی : 58) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 57 (شماره 1 و 2-زمین شناسی و زیست شناسی از صفحه 137 تا 202 و شیمی از صفحه 203 تا 236 10-1383 - شماره پیاپی : 57) - 8 مقاله

سال 1382
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 52 (شماره 1 و 2-شماره 1 ریاضی از صفحه 1 تا 28 4-1382 - شماره پیاپی : 52) - 8 مقاله

سال 1381
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 55 (شماره 1-صفحات فارسی از 1 تا 67 2-1381 - شماره پیاپی : 55) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 54 (شماره 2-صفحات فارسی از 68 تا 140 6-1381 - شماره پیاپی : 54) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 53 (شماره 3 و 4-صفحات فارسی از 141 تا 207 11-1381 - شماره پیاپی : 53) - 8 مقاله

سال 1375
Export Journal XML Articles RSS دوره 1375 - شماره 9 (شماره اول تا چهارم-100 صفحه فارسی 1-1375 - شماره پیاپی : 9) - 16 مقاله

سال 1374
Export Journal XML Articles RSS دوره 1374 - شماره 8 (شماره اول و دوم-63 صفحه فارسی 1-1374 - شماره پیاپی : 8) - 11 مقاله

سال 1373
Export Journal XML Articles RSS دوره 1373 - شماره 7 (شماره اول و دوم-51 صفحه فارسی 1-1373 - شماره پیاپی : 7) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1373 - شماره 6 (شماره سوم و چهارم-41 صفحه فارسی 7-1373 - شماره پیاپی : 6) - 7 مقاله

سال 1372
Export Journal XML Articles RSS دوره 1372 - شماره 5 (شماره اول و دوم-تعداد 92 صفحه 1-1372 - شماره پیاپی : 5) - 10 مقاله

سال 1371
Export Journal XML Articles RSS دوره 1371 - شماره 4 (شماره اول-29 صفح فارسی 10-1371 - شماره پیاپی : 4) - 7 مقاله

سال 1368
Export Journal XML Articles RSS دوره 1368 - شماره 3 (شماره اول-این شماره با نام نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم و پس از اخذ امتیاز علمی پژوهش در 69 صفحه چاپ شد 5-1368 - شماره پیاپی : 3) - 8 مقاله

سال 1356
Export Journal XML Articles RSS دوره 1356 - شماره 2 (شماره اول-اولین شماره نشریه با عنوان مجله دانشکده علوم در 111 صفحه 6-1356 - شماره پیاپی : 2) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1356 - شماره 1 (شماره دوم-با نام مجله دانشکده علوم در 111 صفحه 11-1356 - شماره پیاپی : 1) - 10 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Quarterly Journal of Science Kharazmi University

Designed & Developed by : Yektaweb